Examenul Moto pentru categoria A, A2

DEFINIȚII importante (din lege)

1.     nerespectarea traseului în poligon = efectuarea eronată ori incompletă a unei probe sau depăşirea limitelor poligonului

2.     martor = persoană din rândul candidaţilor care asistă la efectuarea probei practice a examinării de către un alt candidat;

EXAMINAREA

Examinarea are loc la sediul serviciului public comunitar competent (în Cluj, DRPCIV str. Albac nr. 15) și se efectuează după îndeplinirea formalităţilor necesare, constând în: verificarea dosarului de examen, preluarea imaginii faciale şi înregistrarea în aplicaţia informatică de examinare.

Dosarul de examinare trebuie să conţină următoarele documente:

1.     cererea-tip, semnată de candidat, în care se consemnează şi declaraţia pe propria răspundere a candidatului, dată sub sancţiunea prevăzută de art. 326 din Codul penal

2.     fişa de şcolarizare, emisă de şcoala de conducători auto în cadrul căreia candidatul a absolvit cursurile de pregătire teoretică şi practică

3.     avizul medical ”apt pentru conducerea autovehiculelor din grupa A/A2”

4.     avizul psihologic ”apt pentru conducerea autovehiculelor din grupa A/A2”

5.     copie a cărții de identitate

6.     copie a carnetului de conducere alte categorii (dacă este cazul)

7.     extrasul de pe cazierul judiciar în termenul de valabilitate (valabil 6 luni de la emitere)

8.     dovada de plată a contravalorii permisului de conducere

9.     dovada de plată a contravalorii taxei de examinare

Examinarea, constă în 2 probe distincte: o probă teoretică, şi o proba practică, și se efectuează de către acelaşi serviciu public comunitar. Se susţine numai cu examinatori atestaţi de către Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, denumită în continuare D.R.P.C.I.V.

Examinarea se desfăşoară prin susţinerea, succesivă, a probei teoretice şi a probei practice, în zile diferite.

Proba teoretică:

Pentru susţinerea probei teoretice se utilizează aplicaţia informatică realizată şi gestionată de către D.R.P.C.I.V. și se desfăşoară în săli adecvate acestei activităţi unde accesul candidaţilor este gratuit

1.     Accesul candidaţilor la aplicaţia informatică se realizează pe baza unui bon de ordine care conţine un cod de bare, înmânat de lucrătorii serviciilor publice comunitare la intrarea în sala de examinare. Codul de bare identifică testul de examen la care a răspuns un anumit candidat şi are valabilitate doar în ziua emiterii

2.     Candidații trebuie să aibă asupra lor pe durata examinării cartea de identitate în original și dosarul de examinare

3.     Proba teoretică cuprinde un număr de întrebări particularizate, criteriul de promovabilitate fiind pentru categoriile A2 şi A, soluționarea corectă a cel puțin 17 întrebări dintr-un total de 20 de întrebări, timpul de soluţionare fiind de 20 minute

4.     Se declară ”admis” candidatul care răspunde corect la cel puţin 17 întrebări

5.     Candidaţii declaraţi ”admis” la proba teoretică se programează pentru susţinerea probei practice, în limita locurilor disponibile şi în ordinea solicitării, în perioada de valabilitate a cursului de pregătire teoretică şi practică (un an de la data încheierii școlarizării)

6.     Candidaţii declaraţi ”respins” la proba teoretică pot susţine o nouă examinare, cu achitarea taxei corespunzătoare, numai după o perioadă de cel puţin 15 zile de la data declarării ca ”respins”

Descrierea testelor:

Testele cuprind noţiuni generale referitoare la toate categoriile de vehicule, care privesc:

1.     dispoziţiile legale în materie de circulaţie rutieră, în special cele care vizează semnalizarea rutieră, regulile de prioritate şi restricţiile de viteză

2.     conducătorul auto:

2.1.   importanţa unui comportament vigilent şi a unei atitudini adecvate faţă de alţi participanţi la trafic

2.2.   funcţiile de percepţie, de evaluare şi de decizie, în special timpul de reacţie şi modificările comportamentului conducătorului ca urmare a efectelor consumului de alcool, droguri şi medicamente cu influenţe negative asupra conducerii unui autovehicul, a stărilor emoţionale şi a oboselii

3.     drumul:

3.1.   cele mai importante principii privind respectarea distanţei de siguranţă între vehicule, distanţele de frânare şi controlul vehiculului în diferite condiţii meteorologice şi de drum

3.2.   factori de risc la conducerea vehiculului determinaţi de condiţiile de drum diferite întâlnite, în special la schimbarea acestora în funcţie de condiţiile meteorologice şi vizibilitatea pe timp de zi sau de noapte

3.3.   caracteristicile diferitelor tipuri de drum şi cerinţele legale aferente

4.     securitatea rutieră în tuneluri

5.     ceilalţi participanţi la trafic:

5.1.   riscurile specifice în raport cu lipsa de experienţă a celorlalţi participanţi la trafic şi cu categoriile de participanţi la trafic cu vulnerabilitate sporită, cum sunt: copiii, pietonii, bicicliştii şi persoanele cu mobilitate redusă

5.2.   riscurile inerente circulaţiei şi conducerii diferitelor tipuri de vehicule şi condiţiilor de vizibilitate pe care le au conducătorii acestora

6.     reglementări generale şi diverse:

6.1.   reglementări referitoare la documentele administrative necesare folosirii vehiculului

6.2.   reguli generale privind comportamentul pe care trebuie să îl adopte conducătorul în cazul producerii unui accident din care au rezultat victime omeneşti, precum acordarea primului ajutor, prezervarea urmelor de la locul accidentului, anunţarea poliţiei şi a ambulanţei şi altele asemenea, sau în cazul producerii unui accident din care au rezultat doar pagube materiale, cu aplicarea corespunzătoare a procedurilor de constatare amiabilă, precum şi luarea altor măsuri pentru îndepărtarea sau diminuarea efectelor accidentului

6.3.   măsuri de securitate referitoare la încărcătura vehiculului şi la persoanele transportate

7.     precauţiile care trebuie luate la părăsirea vehiculului

8.     elementele mecanice legate de securitatea conducerii auto:

8.1.   posibilitatea și capacitatea de a sesiza defecţiunile curente care pot afecta îndeosebi eficacitatea mecanismului de direcţie, instalaţiei de frânare, sistemului de rulare, suspensiei, instalaţiei de evacuare, precum şi farurile, semnalizatoarele, catadioptrii, oglinzile retrovizoare, avertizorul sonor

9.     regulile de folosire a vehiculului referitoare la protecţia mediului înconjurător:

9.1.   folosirea corespunzătoare a avertizorului sonor, consumul moderat de carburant, limitarea emisiilor poluante etc

Testele cuprind şi noţiuni specifice categoriei A, A2

1.     folosirea echipamentelor de protecţie, cum ar fi: mănuşile, cizmele, îmbrăcămintea şi casca

2.     vizibilitatea motocicliştilor pentru ceilalţi participanţi la trafic

3.     riscurile legate de diferitele condiţii de circulaţie, acordându-se atenţie şi porţiunilor alunecoase de şosea, gurilor de canal, marcajelor rutiere aplicate pe carosabil, şinelor de tramvai etc.

4.     elementele mecanice legate de siguranţa conducerii motocicletei, acordându-se atenţie şi comutatorului pentru întreruperea curentului în cazuri de urgenţă, curelei de transmisie şi nivelului de ulei

Testul de examen este precedat de 3 întrebări de acomodare. Indiferent de corectitudinea răspunsurilor la cele 3 întrebări de acomodare, candidatul va trece apoi la soluţionarea testului propriu-zis.

Testul este generat de sistemul informatic, fiecare întrebare prezentând 3 variante de răspuns. Întrebările pot avea unul, două sau trei răspunsuri corecte. Candidatul poate răspunde la fiecare întrebare afişată în ordinea apariţiei acestora sau poate amâna răspunsurile, revenind ulterior asupra lor.

Evaluarea răspunsurilor se aduce la cunoştinţa candidatului în mod direct, prin afişarea în timp real pe ecranul de examinare a rezultatului general şi a calificativului final. Pe ecran este afişat şi contorul de timp.

În timpul desfăşurării probei teoretice sistemul informatic preia 3 imagini faciale ale candidatului, care se tipăresc pe anexa la testul de examen

Proba practică:

1.     se susţine în 2 sesiuni consecutive în aceeași zi: una în poligon şi una pe traseu (oraș)

2.     candidatul care a promovat proba practică în poligon şi nu se prezintă în aceeaşi zi la proba pe traseu este declarat neprezentat, urmând să fie programat pentru o nouă probă practică

3.     examinatorul va alege o zonă care să permită parcurgerea unor trasee pe categorii diferite de drumuri care să cuprindă următoarele: intersecţii şi joncţiuni, intersecţii cu sens giratoriu, treceri la nivel cu calea ferată, staţii de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborârea pantelor, zone cu circulaţie intensă cu minimum două benzi pe sens, pieţe aglomerate, zone cu şiruri de vehicule parcate, iar circulaţia să fie reglementată prin semafoare, indicatoare şi/sau marcaje rutiere

4.     candidaţii declaraţi ”respins” la proba practică pot fi programaţi pentru susţinerea unei noi probe după o perioadă de cel puţin 15 zile, cu achitarea taxei de examinare şi prezentarea dovezii care atestă efectuarea a cel puţin 6 ore suplimentare de pregătire practică într-o şcoală de conducători auto autorizată

5.     candidaţii care nu s-au prezentat la proba practică pot solicita programarea pentru o nouă probă oricând, dar nu mai târziu de un an de la absolvirea cursului de pregătire teoretică şi practică

6.     În cazul depăşirii termenului de un an de la data absolvirii cursului de pregătire teoretică şi practică, examinarea pentru obţinerea permisului de conducere este condiţionată de efectuarea unui nou curs de pregătire (se repetă școala)

Proba practică de conducere în poligon a autovehiculelor din categoriile A2 şi A se susţine în poligoane având dimensiunile şi dotările conform schiţei de mai jos.

Proba practică realizată în poligon cuprinde următoarele manevre executate prin 2 parcurgeri complete ale poligonului:

1.     coborârea motocicletei de pe cric/suportul de sprijin cu motorul oprit şi deplasarea acesteia pe o distanţă de 5 m într-un spaţiu cu lăţimea de 0,5 m, fără ajutorul motorului, mergând alături de vehicul până la locul de plecare. Neîncadrarea în spaţiul delimitat de marcajul lateral, nemenţinerea în poziţie verticală pe cele două roţi sau neefectuarea probei se penalizează

2.     mersul sinuos printre jaloane, constând în parcurgerea continuă, cu ajutorul motorului, a unui traseu printre 5 jaloane. Atingerea unuia dintre jaloane, neîncadrarea în spaţiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizează

3.     executarea de opturi printre 4 jaloane, constând în efectuarea continuă a 6 astfel de manevre, câte 3 manevre într-un sens şi 3 în celălalt. Atingerea unuia dintre jaloane, neîncadrarea în spaţiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizează

4.     deplasarea în linie dreaptă, constând în parcurgerea cu ajutorul motorului a unei distanţe de 50 m într-un spaţiu cu lăţimea de 0,5 m, cu braţul stâng ridicat orizontal. Neîncadrarea în spaţiul delimitat de marcajul lateral sau sprijinirea cu piciorul de sol se penalizează

5.     executarea a două manevre cu viteză mare, dintre care una în viteza a doua sau a treia, de cel puţin 30 km/h, şi o manevră de evitare a unui obstacol la o viteză minimă de 50 km/h; aceasta ar trebui să permită evaluarea competenţei privind poziţia pe motocicletă, direcţia vizuală, echilibrul, tehnici de menţinere a direcţiei şi de schimbare a vitezelor

6.     frânare: se execută două exerciţii de frânare, inclusiv frânarea de urgenţă la o viteză minimă de 50 km/h; aceasta ar trebui să permită evaluarea competenţei privind manevrarea frânei din faţă şi a frânei din spate, direcţia vizuală şi poziţia pe motocicletă

7.     urcarea motocicletei pe cric/suportul de sprijin. Neefectuarea acestei manevre se penalizează.

În timpul probei practice, examinatorul verifică următoarele aptitudini şi modul de comportare specifice pentru categoriile A2 şi A

1.     pregătirea şi controlul vehiculului din punctul de vedere al siguranţei circulaţiei. Candidatul trebuie să facă dovada capacităţii de a se pregăti să conducă în siguranţă, prin respectarea următoarelor cerinţe:

2.     să fie echipat cu echipamentul de protecţie, cum ar fi mănuşile, cizmele, îmbrăcămintea şi casca de protecţie

3.     să efectueze un control sumar al stării pneurilor, frânelor, direcţiei, comutatorului de oprire în caz de urgenţe, în cazul în care există, lanţurilor, fluidelor precum uleiul de motor, lichidul de răcire şi altele asemenea, luminilor, dispozitivelor reflectorizante, indicatoarelor de direcţie şi dispozitivului de avertizare sonoră

Proba practică de conducere a motocicletei în poligon este promovată de candidaţii care
parcurg traseul în cel mult 3 minute şi 30 secunde şi nu au cumulat mai mult de 15 puncte de penalizare.

Candidatul este declarat respins, indiferent de numărul punctelor de penalizare acumulate sau de timpul scurs pentru efectuarea probelor, dacă a căzut cu motocicleta sau nu a respectat traseul în poligon.

La susţinerea probei practice în traseu pentru categoriile A2 şi A, candidatul va conduce însoţit, pe acelaşi vehicul, de un instructor din cadrul şcolii moto.

Examinatorul supraveghează candidatul fiind aflat într-un autovehicul aparţinând şcolii de conducători auto condus de un angajat al acesteia. Comunicarea dintre examinator şi candidat se realizează prin intermediul mijloacelor tehnice de radiocomunicaţii.

În timpul probei practice în traseu, examinatorul urmăreşte modul de comportare a candidaţilor

1.     să părăsească un loc de staţionare, să plece din nou după o oprire în trafic, să iasă de pe un drum lateral;

2.     să folosească drumuri drepte, să întâlnească autovehicule, inclusiv în pasaje înguste;

3.     să abordeze curbe;

4.     să pătrundă şi să traverseze intersecţii şi joncţiuni;

5.     să schimbe direcţia: să vireze la dreapta sau la stânga, să schimbe banda de circulaţie;

6.     să intre/să iasă de pe o autostradă sau un drum similar, dacă este cazul; să treacă de pe banda de accelerare/ieşire pe banda de decelerare;

7.     să depăşească alte autovehicule, obstacole, autovehicule staţionate; să fie depăşiţi de alte autovehicule, dacă este cazul;

8.     să respecte regulile instituite în zona amenajărilor rutiere speciale, dacă este cazul, intersecţii cu sens giratoriu, treceri la nivel cu calea ferată, staţii de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborârea pantelor, precum şi circulaţia în tuneluri;

9.     să circule astfel încât să asigure siguranţa deplasării şi reducerea consumului de combustibil şi a emisiilor poluante prin manevre de accelerare/decelerare, precum şi prin selectarea vitezelor, după caz;

10.  să fie precauţi şi să ia măsurile de siguranţă înainte de urcarea/coborârea de pe motocicletă.

Evaluarea probei practice se efectuează după următoarele criterii:

1.     evaluarea ţine cont de uşurinţa candidatului de a utiliza diferitele comenzi ale autovehiculului şi de stăpânirea de care dă dovadă în încadrarea în trafic în deplină siguranţă. Greşelile de conducere sau comportamentul periculos care ameninţă siguranţa imediată avehiculului de examen, a călătorilor sau a altor participanţi la trafic, fie că au necesitat sau nu intervenţia instructorului-pasager, vor fi sancţionate cu acordarea calificativului „Respins”, examinatorul având libertatea de a hotărî dacă se impune continuarea examinării până la expirarea timpului afectat probei practice;

2.     în timpul evaluării, examinatorul acordă o atenţie deosebită comportamentului preventiv şi calm adoptat de candidaţi, ţinând seama de stilul de conducere în ansamblu, de modul de conducere adaptat şi ferm, în deplină siguranţă, în raport cu starea drumului, condiţiile meteorologice, acţiunile celorlalte vehicule şi ale celorlalţi participanţi la trafic, în special ale celor cu vulnerabilitate sporită, cum ar fi: copiii, pietonii, bicicliştii şi persoanele cu mobilitate redusă; de asemenea, se va ţine seama de capacitatea de anticipare şi, după caz, de soluţionare a situaţiilor periculoase cu risc crescut de producere a accidentelor;

3.     conducerea judicioasă şi cu grijă pentru mediul înconjurător, ţinând cont de turaţia motorului, de treptele de viteză, de frână şi de acceleraţie,

4.     capacitatea de observaţie: observaţia panoramică, folosirea corectă a oglinzilor retrovizoare, vizibilitate la distanţă mare, medie şi mică;

5.     prioritate/cedarea trecerii: acordarea priorităţii în intersecţii şi joncţiuni, cedarea trecerii în celelalte situaţii, precum schimbarea direcţiei de mers sau a benzii de circulaţie ori executarea manevrelor particulare

6.     încadrarea corectă pe drum, pe benzile de circulaţie, în intersecţiile cu sens giratoriu, în curbe, în funcţie de tipul şi de caracteristicile vehiculului; preselectarea benzilor

7.     distanţa de siguranţă: menţinerea unei distanţe adecvate în faţă şi în spate, menţinerea unei distanţe adecvate faţă de ceilalţi participanţi la trafic

8.     viteză: respectarea limitelor maxime de viteză; adaptarea vitezei la condiţiile meteorologice şi de circulaţie şi, dacă este cazul, la limitele maxime de viteză, menţinerea unei viteze care să permită oprirea la distanţă vizibilă şi în siguranţă; corelarea vitezei cu cea a vehiculelor de aceeaşi categorie

9.     comportamentul corect la semafoare, respectarea indicaţiilor poliţiştilor rutieri, luarea în considerare a indicatoarelor rutiere, respectarea semnificaţiei marcajelor rutiere

10.  semnalizarea în timp util, prin semnalele necesare şi corecte; reacţia corectă la toate semnalele date de ceilalţi participanţi la trafic

11.  frânare şi oprire; încetinire la timp, frânare şi oprire în funcţie de împrejurări; anticipare; folosirea diverselor posibilităţi de frânare sau a celor de reducere a vitezei

În cadrul probei practice de conducere a autovehiculului în traseu, examinatorii sunt obligaţi:

1.     să nu modifice locul de plecare la proba practică, comunicat candidaţilor;

2.     să verifice identitatea candidaţilor pe baza programatorului de examen şi a actului de identitate valabil, dosarul de examen

3.     să explice candidaţilor modul de desfăşurare a probei şi să le comunice clar şi din timp traseul ce urmează a fi parcurs;

4.     să asigure prezenţa în autovehicul cel puţin a unui martor pe timpul examinării fiecărui candidat; se interzice depăşirea capacităţii pe locuri a autovehiculului;

5.     să nu permită accesul în autovehicul al altor persoane, cu excepţia candidaţilor, a martorilor, a persoanelor cu atribuţii de control, precum şi a lucrătorilor serviciilor publice comunitare care urmează cursul de formare iniţială pentru examinatori;

6.     să nu permită transmiterea de indicaţii şi sfaturi candidatului în timpul examinării;

7.     să solicite candidaţilor repetarea, o singură dată, a manevrei speciale executate incorect;

8.     să nu angajeze cu candidaţii discuţii de altă natură decât cea legată de executarea manevrelor respective;

9.     să nu indice candidaţilor efectuarea unor manevre care ar încălca regulile de circulaţie sau semnalizarea rutieră;

10.  să nu întrerupă desfăşurarea examenului în mod nejustificat;

11.  să completeze cu datele necesare toate rubricile anexei la testul de examen, să marcheze prin încercuire manevrele speciale executate, să menţioneze punctele de penalizare, să marcheze prin încercuire cazurile în care candidaţii sunt declaraţi «respins» în alte situaţii care conduc la acordarea acestui calificativ, precizate distinct pe anexă, să semneze anexa şi să asigure semnarea acesteia de către toate persoanele indicate în formular şi să înmâneze candidatului un exemplar al anexei completate;

12.  să manifeste obiectivitate în aprecierea cunoştinţelor şi în acordarea calificativelor, având o comportare civilizată faţă de candidaţi.

Timpul afectat probei practice trebuie să fie de minimum 25 de minute pentru categoriile A2, A, iar distanţa parcursă trebuie să fie suficientă pentru ca examinatorul să poată aprecia aptitudinile şi comportamentul candidaţilor. Timpul de conducere nu include primirea candidatului, pregătirea autovehiculului, verificarea tehnică a autovehiculului privind siguranţa circulaţiei, manevrele speciale şi anunţarea rezultatului probei.

Calculul punctelor de penalizare acumulate pentru fiecare regulă încălcată se realizează prin înmulţirea punctelor de penalizare cu numărul de greşeli consemnate de examinator.

Candidatul care cumulează cel mult 20 de puncte de penalizare este declarat admis la proba practică.

Candidatul care a depăşit punctajul maxim de penalizare înaintea expirării timpului alocat este declarat respins.

După promovarea examenului de obţinere a unei categorii a permisului de conducere, deţinătorului i se emite un permis de conducere corespunzător categoriei.